Autor: Slavomir Kalma, 13.05.2014
SVIATOSŤ KRSTU
 
Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: "A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove."
(KKC 1213)
 
Krst dieťaťa do siedmeho roku veku.
Minimálne požiadavky pre možnosť pokrstenia dieťaťa do siedmich rokov veku sú vybraté z cirkevného zákonníka "Kódex kánonického práva", platného v celej Cirkvi.

Kán. 867 - § 1. Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili.
§ 2. Ak sa dieťa nachádza v nebezpečenstve smrti, má sa bezodkladne pokrstiť.

Krstenec
Kán. 868 - § 1. Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, sa vyžaduje:
1. aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili;
2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod.
§ 2. Dieťa katolíckych, ba aj nekatolíckych rodičov sa v nebezpečenstve smrti dovolene krstí aj proti vôli rodičov.

Krstný rodič
Kán. 872 - Krstencovi sa podľa možnosti má dať krstný rodič, ktorého úlohou je dospelému krstencovi pomáhať pri uvedení do kresťanského života a dieťa, ktoré má byť pokrstené, spolu s rodičmi priniesť na krst a takisto sa usilovať, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia.
Kán. 873 - Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.
Kán. 874 - § 1.Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek, alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
3. aby bol katolík, pobirmovaný, a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.

Deň slávenia
Kán. 856 - Hoci sa krst môže udeliť v ktorýkoľvek deň, predsa sa odporúča, aby sa spravidla slávil v nedeľu alebo ak je to možné na Veľkonočnú vigíliu.

Miesto slávenia
Kán 857 - § 1. Okrem nevyhnutného prípadu vlastným miestom krstu je kostol alebo kaplnka.
§ 2. Má byť pravidlom, aby dospelý bol pokrstený vo vlastnom farskom kostole, dieťa však vo vlastnom farskom kostole rodičov, ak sa z oprávneného dôvodu neodporúča niečo iné.
 
Krst dospelých
Dospelý človek je sviatosťou krstu zároveň uvádzaný aj do plného sviatostného života. To znamená, že počas krstnej slávnosti pristupuje aj k prijatiu sviatosti Eucharistie a sviatosti birmovania. Taktiež dostáva účasť na prijímaní sviatosti zmierenia, pokiaľ sa po krste dopustí hriechu.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že prijatie sviatostí je zavŕšením životného rozhodnutia, ktorým sa vydal na cestu nasledovania Krista. Z tohto dôvodu sa príprave na prijatie iniciačných sviatostí – krstu, birmovania a Eucharistie – venuje osobitná pozornosť. V príprave majú byť čakatelia krstu – katechumeni – poučení o pravdách viery, zásadách kresťanského života vychádzajúcich zo zjavenia a učenia Cirkvi a o tajomstve sviatostí, na ktorých budú mať účasť. Zároveň sa kladie dôraz na to, aby sa čoraz bližšie spájali s Kristom skrze modlitbu, účasť na modlitbe farského spoločenstva a uvádzaním kresťanských zásad vo svojom živote. Na tejto ceste ich majú doprevádzať ich krstní rodičia, ktorí majú byť zároveň garantmi ich spôsobilosti k prijatiu sviatostí.
 
V našej farnostu sa sviatosť krstu nahlasuje sa na farskom úrade. Treba priniesť rodný list dieťaťa a čestné prehlásenie krstných rodičov (pokiaľ sú krstení v inej farnosti), že nemajú prekážku. Krstné poučenie je v sobotu o 8.30 hod. na farskom úrade alebo podľa dohody. Krst sa udeľuje každú 2. a 4. nedeľu počas svätej omše o 11.00 hod. vo farskom kostole, alebo z vážnych príčin v sobotu.