Autor: Slavomir Kalma, 14.05.2014
SVIATOSŤ MANŽELSTVA
 
Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. (KKC § 1601)
 
Apoštol Pavol hovorí: "Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil."(Ef 5, 25-26)
A hneď dodáva: "Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi."(Ef 5, 31-32)
 
Čo je to sviatosť manželstva?
Sviatosť manželstva je zmluva, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov, na plodenie a výchovu detí. Je to sviatosť, v ktorej dve osoby opačného pohlavia, spôsobilé pre manželstvo, vstupujú slobodne do nerozlučiteľného zväzku za účelom plodenia a výchovy potomstva a vzájomného posvätenia. Dostávajú tiež milosť na plnenie povinností tohto stavu.
Manželstvo má božský pôvod. Neustanovil ho človek, ale Boh. Potvrdil ho Ježiš vo viacerých svojich výrokoch a svojou účasťou na svadbe v Káne Galilejskej.
Predstupňom sviatosti manželstva po spoznávaní a chodení partnerov je snúbenectvo. Je to zvláštny stav spoznávania sa navzájom a spoznávania rodinného zázemia svojho partnera. Zasnúbenie je obdobie intenzívnej prípravy a spoznávania, učenie chápať sa navzájom, počúvať, prijať jeden druhého. Výber partnera nie je náhoda ani osud.
Sviatosť manželstva je jediná sviatosť, ktorú si vysluhujú samotní snúbenci.
Vonkajším znakom, teda matériou, sviatosti manželstva je manželská zmluva (sľub). Manželský súhlas musí byť daný slobodne. To znamená, že nikto nemôže byť do manželstva nútený. Kto by pod tlakom prijal túto sviatosť, prijal by ju neplatne. Byť slobodným pritom znamená nepodliehať žiadnemu núteniu a nemať prekážky zo strany prirodzeného alebo cirkevného práva.
 
Podstatné vlastnosti manželstva:
Nerozlučnosť - Ježiš v evanjeliu vyhlasuje nerozlučiteľnosť, bez akýchkoľvek podmienok a výnimiek: Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží  (Mk 10, 11-12) alebo Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. (Mt 19, 6)
Sú však situácie, v ktorých sa manželské spolužitie stáva z najrozličnejších dôvodov prakticky nemožným. V takýchto prípadoch Cirkev pripúšťa fyzickú rozluku manželov a koniec spolužitia. Pred Bohom však manželia neprestávajú byť manželom a manželkou; nemôžu uzavrieť nový zväzok.
 
Jednota - jednotnosť je vlastnosťou, ktorá spočíva v jednoženstve a jednomužstve. Vernosť a jednotu si vyžaduje aj dobro detí, ktoré sú jedným zo základných cieľov manželstva. Jednotnosť manželstva má základ v tom, že zobrazuje spojenie Krista s Cirkvou. Lebo Kristus nezaložil dve cirkvi ale iba jednu. Láska manželov samou svojou povahou vyžaduje jednotu a nerozlučiteľnosť spoločenstva ich osôb, ktoré zahŕňa celý ich život A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo (Mt 19, 6).
KKC § 1645 - Jednota manželstva potvrdená Pánom je očividne zrejmá aj z rovnakej osobnej dôstojnosti ženy a muža, ktorú treba uznávat vo vzájomnej a úplnej láske. Polygamia (mnohoženstvo) je v rozpore s dôstojnosťou a manželskou láskou, ktorá je jediná a výlučná. 
 
Ako postupovať pri uzatváraní sviatosti manželstva...
Sviatosť manželstva – nahlasuje sa 3 mesiace vopred. Ak chcú snúbenci prijať chýbajúce sviatosti, tak 6 mesiacov vopred. Treba priniesť zápisnicu zo štátnej matriky ( tam treba mať so sebou OP, rodné listy, tiež mená a rodné čísla svedkov ), krstný list (ak bol krst v inej farnosti), mená a adresu svedkov. Organistu si treba dohodnúť osobne.
 
 
SOBÁŠNY OBRAD
 
Všetci vstanú. Kňaz ide k tým, čo hodlajú prijať sviatosť manželstva, a pýta sa ich:
 
Otázky:
Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?
Obidvaja: Áno.
 
Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vzájomnej úcte po celý život?
Obidvaja: Áno.
 
Ďalšiu otázku možno vynechať, ak sú prijímajúci sviatosť manželstva už starší.
Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho Cirkvi?
Obidvaja: Áno.
 
Manželský súhlas
Kňaz ich vyzve, aby vyjadrili svoj súhlas:
Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas.
 
Podajú si ruky. Kňaz sa pýta najprv muža: Kňaz: M., beriete si (berieš si) M. za svoju manželku?
Muž: Beriem.
Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že jej budete (budeš) verným manželom a že ju nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ju budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?
Muž: Sľubujem.
 
Potom sa kňaz pýta ženy:
Kňaz: M., beriete si (berieš si) M. za svojho manžela?
Žena: Beriem.
Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že mu budete (budeš) vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ho budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?
Žena: Sľubujem.
 
Potvrdenie kňazom
Kňaz, ktorý prijal súhlas novomanželov, potvrdí ich manželský zväzok. Položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí:
A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem,
že ste uzavreli sviatostné manželstvo,
a požehnávam ho v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.
Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.
Všetci: Amen.
 
Prísaha novomanželov
Kňaz povie: Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.
 
Manžel položí dva prsty pravej ruky na kríž a hovorí:
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím.
Tak mi Pán Boh pomáhaj!
 
Hneď po ňom položí prsty pravej ruky na kríž manželka a hovorí:
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím.
Tak mi Pán Boh pomáhaj!
 
Odporúča sa, aby si už pred sobášom zadovážili vlastný kríž a potom ho umiestnili v spoločnej domácnosti na čestnom mieste.
 
Požehnanie a odovzdanie prsteňov
Kňaz vyzve novomanželov, aby mu predložili prstene na posvätenie. Miništrant drží tácňu, na ktorú novomanželia položia prstene.
 
Kňaz: Teraz vám požehnám snubné prstene.
Požehnaj, Pane, tieto prstene.
Žehnáme ich v tvojom mene,
aby tí, čo ich budú nosiť,
zachovávali neporušenú vernosť,
plnili tvoju vôľu,
zotrvávali v tvojom pokoji
a žili vo vzájomnej láske až do smrti.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Novomanželia: Amen.
 
Kňaz pokropí prstene svätenou vodou.
 
Manžel nastokne prsteň manželke na prst, pričom hovorí:
M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
 
Podobne manželka nastokne manželovi na prst jeho prsteň, pričom hovorí:
M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
 
Krstná matka novomanželky môže, kde je to zvykom, zahaliť novomanželku závojom.
 
Modlitba veriacich
Nasleduje modlitba veriacich. Možno použiť tu uvedený text alebo text z dodatku alebo aj iný, schválený biskupskou konferenciou. Ak by podľa rubrík omšového poriadku malo byť Krédo, nasleduje až po spoločných modlitbách. Kňaz od sedadla riadi spoločnú modlitbu.
 
Kňaz: Bratia a sestry, prosme nášho Pána Ježiša Krista, ktorý na svadbe v Káne urobil svoj prvý zázrak, aby zachoval v láske svoju nevestu Cirkev i týchto novomanželov a všetky manželstvá našej farnosti.
 
Pane, zachovaj týchto novomanželov vo vernosti, svornosti a v láske a daj, aby si navzájom pomáhali viesť príkladný kresťanský život.
Ɍ. Prosíme ťa, vyslyš nás.
 
Pane, veď svoju nevestu Cirkev k duchovnej dokonalosti, kráse a svätosti. Pane, daj, aby sa spravodlivými zákonmi chránilo po celom svete duchovné i hmotné dobro rodín a manželstiev.
 
Pane, daj, aby všetci manželia našej farnosti pamätali na svoj manželský sľub a prísahu pred tvojím oltárom.
Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a pomáhaj týmto novomanželom i celému svoju ľudu, ktorý sa zhromažďuje v tvojom mene; zachovaj nás vo svojej láske, aby sme boli vždy tvoji, teraz i na veky vekov.
Ɍ. Amen.