Autor: Slavomir Kalma, 11.07.2014
ERB DEKANÁTU RAJEC
      
Heraldický register Slovenskej republiky, vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky – Odbore archívov a registratúr, podľa zákona číslo päťstosedemdesiatpäť z roku dvetisícjeden Zbierky zákonov o organizácii činnosti vlády a o organizácií ústrednej štátnej správy, ako aj podľa Vnútorného pokynu generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o Heraldickom registri Slovenskej republiky zo dňa tridsiateho decembra roku dvetisícštyri a pErb Dekanátu Rajec odľa štatútu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má aj v Cirkvi na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej cirkevnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby tvorba v tejto oblasti nepatrila k minulosti, ale ostala súčasťou života a identity farnosti týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu a oznamuje im nasledovné:
     Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa oboznámilo so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi - Žilinského biskupstva o zapísanie erbu Dekanátu Rajec Žilinského biskupstva do heraldického registra Slovenskej republiky. Heraldický register preskúmal predložený návrh erbu a po konzultácií s pánom Petrom Kartousom, generálnym štátnym radcom, riaditeľom odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a predsedom Heraldickej komisie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, v jeho prítomnosti, ako aj v prítomnosti pána Zdenka Alexyho, člena Heraldického kolégia a akademika Medzinárodnej heraldickej akadémie konštatoval, že erb navrhnutý na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky rešpektuje všetkých po stáročia zachovávané heraldické pravidlá erbovej tvorby a spĺňa všetky požiadavky na jeho zaregistrovanie a používanie
     Heraldický register preto touto erbovou listinou potvrdzuje, že erb Dekanátu Rajec Žilinského biskupstva, ktorý vytvoril pán Miroslav Gleitek má túto podobu: modro - zeleno štiepený štít, v prvom poli zlatý dvojitý tlapovitý kríž so skrátenými dolnými ramenami, v druhom poli zlato - červený bazilikálny slnečník na zlatej rukoväti. Nad štítom sa vznáša čierny kňažský klobúk na každej strane s dvoma strapcami na čiernej šnúre.
    Heraldický register Slovenskej republiky posúdil žiadosť Rímskokatolíckej cirkvy - Žilinskej diecézy o vystavenie erbovej listiny a nezistil žiadne prekážky, ktoré by vydaniu listiny bránili. Erb Dekanátu Rajec Žilinského biskupstva opísaný v tejto listine a farebné vyobrazený v jej strede je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou W-124/2008.
    Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej, či inej podobe Dekanát Rajec Žilinského biskupstva môže podľa heraldických zvyklostí požívať na svojom majetku hnuteľnom aj nehnuteľnom, najmä osobných listoch, pečiatkach, ex librisoch a pri všetkých iných vhodných príležitostiach.
    Ak by si však ktokoľvek iný, ako Dekanát Rajec Žilinského biskupstva privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu.
    Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrtela, hlavného štátneho radcu pre heraldickú tvorbu, herolda Slovensko a akademika Medzinárodnej heraldickej akadémie a spečatené pečaťami Heraldického registra Slovenskej republiky a Heraldického kolégia dňa osemnásteho novembra roku dvetisícosem.
 
 
                           Peter Kartous  v. r.                                               Ladislav Vrtel v. r.
 
 
 
 Erbová listina Dekanátu Rajec - kliknutím na listinu sa listina zobrazí vo väčšom rozlíšení