Autor: Slavomir Kalma, 18.02.2016
Kvetná nedeľa o 14:00 krížová cesta farský kostol Rajec.; ZELENÝ ŠTVRTOK Poklona Sviatosti Oltárnej do 22:00; o 20:00 modlitba svätého ruženca; VEĽKÝ PIATOK o 20:00 modlitba svätého ruženca, poklona krížu, nočná poklona pri Božom hrobe Obrady - Rajec 15:30; Veľká Čierna 15:30; Ďurčiná 17:00; Jasenové 17:00; BIELA SOBOTA Obrady veľkonočnej vigílie - Rajec 18:30; Veľká Čierna, Ďurčiná, Jasenové 18:30;
 
BOHOSLUŽBY POČAS VEĽKEJ NOCI 2016
  
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
  Kvetná nedeľa (20.3.)
     o 14:00 krížová cesta farský kostol Rajec
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Zbyňov 9:00;
 
 Pondelok (21.3.) 
 
Sv. omša Rajec 6:10;
Sv. spoveď Fačkov, Rajecká Lesná
 Utorok (22.3.)  
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
 
 Streda (23.3.) 
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
 
 ZELENÝ ŠTVRTOK (24.3.) Poklona Sviatosti Oltárnej do 22:00;
                                               o 20:00 modlitba svätého ruženca;
 
Sv. omša Rajec 16:30;
Veľká Čierna 16:30; Ďurčiná 18:30; Jasenové 18:30;
Liturgický kalendár na tento deň
 VEĽKÝ PIATOK (25.3.)  o 20:00 modlitba svätého ruženca,
                                          poklona krížu, nočná poklona pri Božom hrobe;
 
Obrady - Rajec 15:30;
Obrady - Veľká Čierna 15:30; Ďurčiná 17:00; Jasenové 17:00
Ranné chvály: Rajec, Ďurčiná, Jasenové 7:30;
Krížová cesta: Rajec 8:30; Rajecká Lesná 10:00;
 
 BIELA SOBOTA (26.3.) 
 
Obrady veľkonočnej vigílie - Rajec,Veľká Čierna, Ďurčiná, Jasenové 18:30;
Ranné chvály: Rajec, Ďurčiná, Jasenové 7:30;
Pokolna pri Božom hrobe do 18:00;
o 18:30 začiatok pred Misijným krížom - priniesť si so sebou sviece, kahance;
 
  VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (27.3.) 
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Zbyňov 9:00;
Pri sv. omšiach požehnanie veľkonočných pokrmov (mäso, syr, vajíčka...)
Po sv. omšiach výročná farská zbierka
 
  VEĽKONOČNÝ PONDELOK (28.3.) 
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Šuja 9:00;
 
 
Kristus, náš Pán vstal zmŕtvych! Aleluja!
Radujme sa! Aleluja!
 
Požehnané a milostiplné
prežitie veľkonočných sviatkov
Vám vyprosujú Vaši kňazi:
 
                                          Peter Hluzák, Michal Melišík,
                                                                Rastislav Najdek, Ján Bittšanský a Pavel Židek
 
 
Povzbudzujeme Vás k dennému sv. prijímaniu a účasti na sv. omšiach. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave spoloč. spovede a Kvetnej nedele (spev, upratovanie, varenie, pečenie, obsluha, príprava priestorov, textov ).Možnosť získania odpustkov pri verejnej adorácií na Zelený štvrtok, Poklone krížu na Veľký piatok, obnove krstných sľubov pri veľkonočnej vigílií.
 
Pri východoch sa nájdete Farské listy - Veľká noc 2016 ( prehľad bohoslužieb ).
 
Na Zelený štvrtok o 9:30 bude v Žiline v Katedrále sv. omša svätenia olejov za účasti biskupa a všetkých kňazov diecézy.
 
Prosíme mužov, mládencov zapísať sa na zoznam k štvrtkovému umývaniu nôh.
 
Počas Veľkej noci milodar pri Božom hrobe je na podporu kresťanov vo sv. zemi. Ostatné milodary budú na potreby farnosti ( oplotenie kostola v Rajci, čalúnenie lavíc Jasenové, vitrážne okná v Ďurčine, V. Čiernej.) Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!
 
K sviatosti zmierenia tí, ktorí prídu zo zahraničia majú možnosť pristúpiť pred sv. omšami.
V piatok od 7:30 – 8:30
 
Dňa 17.3.2016 si Pán povolal dekana v Čadci Emila Floriša,v 61. roku života, ktorý pôsobil v našom dekanáte v r.1987-1997. Sv. omša s pohrebnými obradmi v stredu 23. marca 2016 o 10.00 vo farskom kostole v Čadci a o 15.00 vo Farnosti Rosina, kde zosnulý bude pochovaný.
 
Po sv. omšiach sa budú rozdávať biele stužky, ktoré sú vonkajším prejavom postoja na podporu života od počatia po prirodzenú smrť.
 
Adoráciu 24x7 ukončíme svätou omšou o 11.00, ktorá bude obetovaná za všetkých, ktorí ste sa zapojili. Na paneli z našich kvapiek ľútostí vznikol „prúd“ Božieho Milosrdenstva. Je obrovským povzbudením, ako ste deň – noc vytvorili nepretržitú modlitbovú reťaz. Vďaka.
 

26838