Autor: Slavomir Kalma, 19.02.2017
 
Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej resp. právnickej osoby za rok 2014.
Poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov
fyzickej alebo právnickej osoby OZ ZRNKO.
     Milí rodičia a priatelia školy.
 
Aj tento rok sa môžete slobodne rozhodnúť, komu podarujete 2% z vašich zaplatených daní.
Hoci sa 2% môžu javiť ako zanedbateľná čiastka, práve ona môže mať pre naše deti veľký význam.
Vami poukázané finančné prostriedky v tomto roku budú použité na finančné zabezpečenie školských
i mimoškolských aktivít žiakov a študentov Katolíckej spojenej školy v Rajci.
 
Srdečne Vám ďakujeme za Vašu podporu.
 
Príloha - tlačivá:
POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 
VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane 1) z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
 
 
POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE OZ ZRNKO
 
a) zamestnanci, ktorým vykoná ročné zúčtovanie dane z príjmu zamestnávateľ.
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyplnil a potvrdil priložené tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.
Z tohto potvrdenia zistíte potrebné informácie pre vyplnenie druhého tlačiva s názvom VYHLÁSENIE
( ide o riadky 12,13). VYHLÁSENIE po vyplnení všetkých údajov podpíšte.
 
Obe tlačivá (POTVRDENIE a VYHLÁSENIE) doručte do 30. 4. 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Pre mesto Rajec: Daňový úrad - Žilina 1,  Ul. Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
 
Daňový úrad má 90 dní na prevedenie Vašich 2% zo zaplatených daní.
 
b) právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami.
V príslušnom daňovom priznaní (PO, FO typ A alebo B) vyplňte údaje o Prijímateľovi 2%, a to v tej časti daňového priznania, ktorá má názov „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov....“.
 
V našom prípade:
     IČO: 42061423
     Právna forma: Občianske združenie
     Obchodné meno (názov): ZRNKO
     Sídlo - Ulica: Námestie Andreja Škrábika
     Číslo: 5
     PSČ: 01501
     Obec: Rajec