Autor: Slavomir Kalma, 27.03.2017
 
 Farský list - Veľká noc 2017
Z obsahu:
 
 
  
Drahí bratia a sestry, milí priatelia!

     Stojíme na prahu nového obdobia v liturgickom roku. Popolcovou stredou sme vstúpili do obdobia Veľkého pôstu.
Mnohí kresťania si na začiatku tohto obdobia povzdychnú: „Pôst! Zasa obmedziť jedlo, nepiť, nefajčiť, nepozerať televíziu, nejesť mäso a sladkosti. Zasa ísť na spoveď a na prijímanie.“ Mnohí kresťania dnešnej doby nemajú radi pôst. Veď je to pravý opak toho, čo nám neustále ponúka reklama okolo nás, ktorá nám hovorí, že práve s tou „ich“ kávou, čokoládou, mobilným telefónom prežijeme neopakovateľné a nezabudnuteľné chvíle. Mnohí kresťania dnešnej doby nemajú pôst radi, lebo nechápu jeho význam
v duchovnom živote.
Aby sme správne pochopili význam pôstu v našom duchovnom živote, je treba mať na pamäti, že pôstne obdobie je v prvom rade obdobím pokánia. Boh nás volá k obráteniu
a zmene zmýšľania. Pozýva nás k zmene starého spôsobu života.
Pokánie je túžba po očistení sa od svojich slabostí a nedokonalostí, snaha dať si do poriadku svoje vzťahy s Bohom a blížnymi. Pokánie sa prejavuje rozmanitými spôsobmi. Sväté Písmo a cirkevní Otcovia zdôrazňujú najmä tri formy: pôst, modlitbu a almužnu. Pôst, modlitba a almužna sú akoby dopravné značky, ktoré nás vedú správnym smerom - smerom k Bohu.
Pôstom sa zriekame dovolených a príjemných vecí ako je jedlo, nápoje, televízia... Nie je to čas sebatrýznenia, ale čas oslobodenia sa od toho, čo nás spútava. Pôst je síce namáhavý, spočiatku aj unavujúci, ale prináša oslobodenie a radosť. Každý by mal zisťovať, čo ho spútava a čo ho z týchto pút môže vyslobodiť: lakomého charita, lenivého vstávanie o pár minút skôr ako zvyčajne, rozbehaného stíšená modlitba, workoholika čas na odpočinok a vzťahy, alkoholika a fajčiara askéza, toho, kto posudzuje iných modlitba za brata, sestru...
V modlitbe hľadáme blízkosť Boha, rozprávame sa s Bohom a obnovujeme si naše priateľstvo s ním. V Starom zákone čítame, že keď sa Mojžiš vrátil z rozhovoru s Bohom, jeho tvár žiarila. Žiarila až tak, že šiju musel zahaliť. Kto chce byť odrazom Božej lásky, ten sa musí vystaviť svetlu jeho lásky, a to sa deje v modlitbe. V modlitbe sa pozeráme na Boha a on sa pozerá na nás. K tomuto pohľadu lásky patrí intimita, samota, ktorá nie vždy znáša svedkov. Preto Ježiš často vyhľadával samotu, kde nič nezakrývalo pohľad na Boha, kde nevyrušoval hluk. Preto Ježiš hovorí: „Keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6,6). Teda nielen pôst, ale aj modlitba. Pretože pôst bez modlitby je iba odtučňovacou kúrou. A rovnako platí aj to, že modlitba bez pôstu je iba hovorenie množstva slov.
A napokon almužna, ktorá rozmnožuje našu lásku. Pravá láska je tá, ktorá sa vie obetovať, ktorá vie darovať čosi zo seba. Kto je závislý, kto je pripútaný k veciam, nedokáže otvárať ani srdce, ani ruku. Okolo nás sa vždy nájde dostatok ľudí, ktorí potrebujú naše otvorené srdce a ruky. Chce to len maličkosť - mať otvorené oči a nájsť si čas pre druhého.
Nezabudnime, že pôst, modlitba a almužna nikdy nie sú cieľom. Sú to len prostriedky, cez ktoré sa máme dostať k cieľu, ktorým je obrátenie srdca! Veľmi pekne to vyjadril pápež sv. Lev Veľký: „Podstatou nášho pôstu nie je zdržanlivosť od pokrmov. Keď neodvádzame svoju dušu od neprávosti a keď nedržíme svoj jazyk na uzde pred znevažovaním svojich blížnych, potom odopierame svojmu telu pokrm bez úžitku.“
A napokon - nerobme to iba navonok.
Pokánie je postoj vnútra, postoj ľudského srdca. Vyzýva nás k tomu aj prorok Joel: „Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, nie rúcho...“ (Joel 2, 12-13)
Prajem vám, aby sme 40 dní Veľkého pôstu naplnili modlitbou, pôstom, skutkami lásky a obnovili si svoj vzťah k Bohu i blížnym. Prajem Vám radostné „Aleluja“.
 
Požehnané a milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov,
pokoj a radosť v duši.
                                                   Peter Hluzák, farár, dekan
Ukrižovaná láska
 
   Kam až siaha tvoja láska,
   Pane.
   Hľadím na prebodnuté
   ruky.
   Moje túžia viac brať ako
   dávať,
   kým tvoje nás učia chlieb
   lámať.
 
   Kam až siaha tvoja láska,
   Pane.
   Hľadím na prebodnuté
   nohy tvoje.
   Mojím je ťažko pri
   modlitbe kľačať,
   kým tvoje neprestali mi
   v ústrety kráčať.
 
   Kam až siaha tvoja láska,
   Pane.
   Hľadím na prebodnuté
  srdce.
  Moje pýchou často praská,
  kým tvoje - to je
  ukrižovaná láska.
 
                M. H.
 
 
Ukrižovaná láska
späť
 
Sypanie popola na hlavu
      Obrad sypania popola na hlavu v prvý pôstny deň sa praktizoval už od 8. storočia. Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v tento deň začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí vrecovinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr podobným spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia.
V 10. a 11. storočí bol už tento obrad udomácnený v mnohých oblastiach západnej Európy. Koncil v Benevente v roku 1091 ho zaviedol pre celú cirkev, pričom sypanie popola na hlavu sa nahradilo značením na čelo.
Gréckokatolíci (byzantského obradu), ktorí sa pridržiavajú gregoriánskeho kalendára, začínajú veľký štyridsaťdňový pôst o dva dni skôr ako rímskokatolíci (latinského obradu).
späť
 
Márnotratný Boh a jeho dary
      Umučením a smrťou na kríži Ježiš Kristus zrodil Cirkev - svoje tajomné telo, ktorého hlavou je on sám. Pozýva človeka, aby ho nasledoval, stal sa súčasťou - údom - jeho tajomného tela. Človek sa s Kristom spája sviatosťou krstu, ktorou nás Boh prijíma za svojich a stávame sa Božími deťmi so všetkým právami i povinnosťami.
Neskôr nám ponúka ďalšie svoje dary, aby nám pomáhal žiť s ním a zveľaďovať jeho Cirkev i celý svet modlitbami, obetami a svätým životom. Sviatosťami zmierenia a eucharistie nám očisťuje duchovný zrak a posilňuje nás zotrvávať v dobrom živote. V birmovaní sa celkom spájame s ním, získavame plnosť darov Svätého Ducha a stávame sa dospelými kresťanmi (vysluhovanie sviatosti birmovania v našej farnosti bude 10.6.2017).
Dospelosť znamená schopnosť uvažovať, robiť rozhodnutia a vedieť znášať ich následky (príjemné i nepríjemné). Sviatosť kňazstva a manželstva nám pomáhajú posväcovať svojim životom spoločnosť v ktorej žijeme (rodina, ulica, obec, farnosť,...) a životom s Kristom vydávať svedectvo evanjelia. Na žiaden dar nemám nárok. Niekto mi ho dáva z lásky, nie za moje zásluhy.
Božie dary nie sú trofejami ani métami, ktoré musím dosiahnuť, aby som všetkým ukázal kvalitu svojho života. Sú darmi Lásky, ktorá nám ich dáva pre posilu a pomoc pre život Cirkvi. Ak mi majú priniesť úžitok a nie škodu (aj kvalitné jedlo mi môže uškodiť), potrebujem sa náležíte pripraviť na ich prijatie. Pán Ježiš mi pripomína, že potrebujem srdce čisté a pokorné. Teda nie krikľavé, úlisné či arogantné. Sviatosti mi Boh udeľuje v Cirkvi cez svojich služobníkov - kňazov. Oni nesú zodpovednosť za vysluhovanie sviatostí a potrebnú prípravu na ne.
Žiadna zo sviatostí nie je a ani nemá byť prázdnou parádou pre potešenie zmyslov. Celá paráda má len zvýrazniť duchovný úžitok z tej ktorej sviatosti, ktorú prijímame. Teda nie svetlá, šaty, výzdoba, parády, ale Boh, ktorý sa mi dáva ako Dar.
Nerobme gestá len aby ľudia videli. Pán nám pripomína, aby sme boli ako deti - úprimní, čistí a dôverujúci Jemu. Pomazanie chorých je Božia posila pre starobou či chorobou zoslabnutých ľudí. Nebojme sa jú prijať pred operáciou, pôrodom, pri zhoršení zdravia,... Poprosme kňaza o jej vyslúženie a on nám ju ak je to potrebné rád udelí.
Nešliapme po perlách, ktorými Božie dary - sviatosti sú, svojim sebectvom, pýchou či ľahostajnosťou. Žime s Pánom, aby sme vedeli a mohli čerpať posilu z jeho darov, aby nám boli na spásu (pre život) a nie na záhubu. Podmienky pre prijatie sviatostí môžeme nájsť na úradných výveskách v našej farnosti, na internete farnostrajec.sk.
Využime čas pôstu a Veľkej noci na zamyslenie sa nad našou vierou, nad Božou láskou k nám a jeho darmi. Urobme poriadok vo svojom živote a úprimne obnovme svoj život s Pánom. On je milujúci Otec, ktorý rád dá deťom svoje dary. Božie dary prinášajú ovocie v dobrom a svätom živote človeka. Prijímajme ich vo viere, pokore a tichosti.
 
Prajem vám požehnané prežitie času pôstu i Veľkej noci a v srdci radosť i nádej Veľkonočného rána.
                                                                                                                                              M. M.
 späť
 
Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Ježišovho zmŕtvychvstania
     Táto nedeľa je najväčším sviatkom kresťanstva, v ktorom oslavujeme veľké tajomstvo, ktoré sa stalo pred úsvitom, keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Pavol o tom povedal: „Márne by bolo naše kázanie, márna by bola i naša viera, keby Kristus nebol vstal z mŕtvych.“
Židia v Starom zákone oslavovali každý rok Veľkú noc na pamiatku tej noci, keď ich Boh zázračne vyslobodil z egyptského zajatia. Oveľa vznešenejší je predmet slávenia kresťanskej Veľkej noci, keď sme boli Kristovou smrťou a jeho zmŕtvychvstaním vyslobodení z otroctva hriechu. Na túto počesť jedli Židia veľkonočného baránka a jeho krvou si pomazali veraje dverí.
Židovská Veľká noc je len predobrazom kresťanskej Veľkej noci a nášho veľkonočného Baránka, Ježiša Krista, ktorého predrahou krvou sme boli vykúpení a jeho telom a krvou sme dodnes nasycovaní v Eucharistii. Pán Ježiš skutočne vstal z hrobu. Toto si každý rok na Veľkú noc pripomíname. Zjavil sa Márii Magdaléne, Petrovi, apoštolom, emauzským učeníkom a mnohým iným, ktorí túto pravdu hlásali a položili aj svoje životy za Kristovo zmŕtvychvstanie. Táto pravda je základom našej viery.
Poučenie, ktoré si môže každý z nás vziať z týchto sviatkov: Vzkriesenie Pána Ježiša je pre nás príkladom, čo máme vo svojom živote i my uskutočňovať. Ježiš vstal vo veľkonočné ráno z mŕtvych a začal nový život v oslávenom tele. Každý kresťan má povstať z hrobu hriechov a začať nový život v posväcujúcej milosti. Má odumrieť hriechu a začať žiť v spravodlivosti, v láske k Bohu a blížnemu.
                                                                                                    Spracoval Rastislav Najdek
 späť
 
O Božej prozreteľnosti
     Kráľ so sluhom boli na poľovačke, keď tu kráľa napadlo divé zviera. Sluha kráľa ochránil, ale kráľ v tom zápase došiel o jeden prst. Zronený to ukazoval sluhovi a ten mu na to vraví: „Všetko je to v Božej prozreteľnosti.“ Kráľ sa na túto sluhovu reč nahneval a dal ho zavrieť do väzenia. Po istom čase sa kráľ vydal znova na poľovačku, na ktorej ho zajali divosi a chystali si ho pripraviť ako zápalnú obetu pre svojich bohov. Keď však videli, že mu chýba jeden prst, usúdili, že nie je vhodný obety pre bohov a pustili ho. Keď sa kráľ vrátil, išiel za svojim sluhom do väzenia, lebo zistil, že má pravdu. Keď bol na slobode tak sa ho kráľ spýtal:,, Ako je to možné, že keď Boh vedel, že mi hovoríš pravdu, dovolil, aby som ťa tak nespravodlivo uväznil?“ Sluha mu vraví: „Pozri, kráľ, keby prozreteľný Boh nebol na mňa dopustil tú nespravodlivosť a nebol by som vo väzení, určite by som bol s Tebou na tej poľovačke. A pozri na moje ruky - ja mám všetkých desať prstov. “
 späť
 
Štatistika za rok 2016
 
                 Krsty:   91- 40 chlapcov, 51 dievčat
             Sobáše:    35
           Pohreby:    96 - 45 mužov, 51 žien
      Birmovanci:  103
Prvoprijimajúci:    85
 späť
Sviatosť zmierenia pred Vianocami: 15. 12. 2015 - utorok: Vianočná sviatosť zmierenia vo filiálkach: Malá a Veľká Čierna 16:00-17:30; Ďurčiná, Jasenové, Zbyňov 16:00-18:00; 19. 12. 2015 - sobota: Rajec 9:00-12:00 14:00-16:30 Prosíme využiť možnosť sviatosti zmierenia počas Adventu pred sv. omšami. Neodkladať si ju na posledné termíny. Tie ponechať pracujúcim v zahraničí.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou
 
6. 4. - štvrtok
Sviatosť zmierenia vo filiálkach
Malá Čierna 16:00 - 17:30
Veľká Čierna 16:00 - 17:30
Zbyňov 16:00 - 17:30
Ďurčiná 16:00 - 17:30
Jasenové 16:00 - 17:30
 
8. 4. - sobota
Rajec 9:00 - 11:30  14:00 - 16:30
12. 4. - streda
 Rajec od 16:00 sviatosť zmierenia pre pracujúcich v zahraničí
späť
 
Bohoslužby počas Veľkej noci
 späť
 
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY
piatky:  Rajec, Ďurčiná o 16:20 hod.; ostatné filiálky o 17:20 hod.
nedele:  14:00 hod. 
Pobožnosť krížovej cesty si môžete pripraviť ako jednotlivci, spoločenstvo...
Treba sa zapísať do zoznamu pri vchode do kostola.
 späť
 
Storočnica fatimských zjavení 1917 - 2017 - úplné odpustky
     Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení obdaroval úplnými odpustkami - od 27. 11. 2016 do 26. 11. 2017 - všetkých veriacich:
a) Ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávností či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa Otče náš, vyznanie viery (Verím v Boha...) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú.
b) Ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca - od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otče náš, vyznanie viery (Verím v Boha...) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú.
c) Ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu, nemôžu cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné, tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej, vo výročitých dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca - od mája až do októbra), sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu.
K získaniu úplných odpustkov treba, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.
späť
 
INFO
Katolícka spojená škola v Rajci vám oznamuje, že zápis do 1. ročníka školského roka 2017/2018 sa uskutoční 21. a 22. apríla 2017 v budove 1. stupňa ZS (oproti kostolu).
Katolícke školstvo zaručuje kvalitné vzdelanie, čoho dôkazom sú dlhodobé vynikajúce výsledky. Deťom sa venujeme aj po duchovnej a morálnej stránke. Organizujeme tiež rôzne mimoškolské akcie a aktivity, či už počas školského roka, alebo počas letných prázdnin formou detských táborov.
 
Slávnosť prvého svätého prijímania bude v Rajci 28.mája a 4.júna 2017 o 10:30 hod.
 
Sviatosť birmovania sa bude udeľovať v Rajci 10. júna 2017 o 10:00 hod.
 
Farské hody 25. júna 2017
 späť
 
Ak sa rozhodnete poukázať 2% z vašich daní, o priazeň sa uchádzajú
OZ ZRNKO možno podporiť žiakov a študentov Katolíckej spojenej školy v Rajci - rekonštrukciu školy.
OZ Lackovci podpora speváckych zborov, skupín, spoloče¬nstiev vo všetkých aktivitách a akciách, ktoré sa v priebehu roka organizujú.
eRko, hnutie kresťanských spoločenstiev detí vedie v našej farnosti pravidelné stretká menších a väčších deti, organizuje pre ne akcie.
OZ HOPERISE kresťanská kapela HopeRise organizuje pravidelne chvály, gospelový festival HEAVEN a iné evanjelizačné podujatia
Tlačivá a postup na poukázanie 2% sú pri východe z kostola od pastoračného centra... viac informácií
 späť
 
Projekty vo farnosti podporuje
Mesto Rajec, Ministerstvo kultúry SR, Žilinský samosprávny kraj
 
Projekty vo farnosti podporuje Mesto Rajec, Ministerstvo kultúry SR, Žilinský samosprávny kraj
späť
 
 
 
Požehnané prežitie sviatkov Veľkej noci,
radosť z Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou,
silu a odvahu ku svedectvu viery,
Vám i všetkým ľuďom dobrej vôle
želajú a v modlitbe vyprosujú
 
Vaši duchovní otcovia
Peter Hluzák, Michal Melišík,
Rastislav Najdek, Pavel Židek
späť
 
 
Vydavateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rajec, A. Škrábika 41/7,023 56 Rajec,
E-mail: rajec@fara.sk Č.účtu: SK55 0900 0000 0000 76508054