Autor: Slavomir Kalma, 19.12.2018
 
erb farnost rajec
FARSKÝ LIST
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť svätého Ladislava Rajec             Advent, Vianoce 2018
Z obsahu:
 
 
 
Drahí bratia a sestry, milí priatelia!

Zvykneme si priať požehnané a milostiplné Vianoce.
Naozaj, počas nich nás napĺňa pokoj a šťastie umocnené krásou liturgie. Vydrží nám to? Pri realistickom pohľade musíme priznať, že je' ťažké vytrvať v šťastí a v pokoji aj po ich doznení. Omnoho častejšie nás počas všedných dní trápi stres, nespokojnosť alebo ťažoba problémov. Možno práve schopnosť vytrvať v šťastí je. umenie, ktoré sme stratili. Múdrosť tohto sveta nám hovorí, že šťastie k nám prichádza spolu s úspechom alebo s dosiahnutím výnimočnosti v našom odbore, s bohatstvom získaným podnikavosťou alebo v lotérii, prípadne s dosiahnutím statusu celebrity, hoci aj v podobe prchavej televíznej slávy. Hovorí nám, že šťastie spočíva v tom, ako nás vníma spoločnosť. No v našom vnútri vieme, že to tak nie je. Vieme, že naše šťastie je oveľa bližšie k nášmu domovu, v stabilných vzťahoch priateľstva a lásky, v našich rodinách a komunitách. Ak sa vydáme touto cestou, privedie nás k omnoho hlbšiemu pochopeniu šťastia. Postupne sa naučíme, kde majú byt' naše priority, ak chceme túto našu túžbu po pravom šťastí naplniť. Je tu ľudská rodina: Mária, Jozef a dieťa Ježiš - milujúca dvojica odhodlaná spoločne zdieľať nepriazeň okolia aj okamihy radosti. Toto je prvý zdroj šťastia: verná, trvalá láska, ktorá prináša ovocie v podobe sebaobetovania. A potom je tu dieťa. Ono je v srdci tohto zjavenia, v srdci nášho šťastia, lebo v každom jeho slove a čine zjavuje pravdu, nielen o Bohu, ale aj o nás ľuďoch. Ono stojí v centre týchto osláv, je to Jeho narodenie, ktoré slávime, a Jeho posolstvo, ktoré znovu a znovu ohlasujeme.
     Ale je tu ešte niečo, čo potrebujeme pochopiť pri pohľade na dieťa, ktoré jediné dokáže odomknúť dvere k pravému šťastiu: Ono je vo svojej osobe pravým Bohom aj pravým človekom. To je kľúč. Bez pevného uchopenia tejto pravdy stratíme najväčší zo všetkých darov. Bez tejto pravdy nepochopíme skutočný význam tohto posolstva. Ak by bol Ježiš skutočný Boh, ale nebol by plne človekom - čiže akýmsi "Bohom v prestrojení" - potom by posolstvo milujúceho a odpúšťajúceho Boha bolo naozaj očarujúce, avšak pre nás nedosiahnuteľné. Ak by nebol vskutku človekom, nenašiel by domov v našom tele. Ak by bol Ježiš skutočne jedným z nás, pravým človekom, ale nie pravým Bohom, jeho posolstvo pokoja a odpustenia by mohlo byt' ľudsky inšpirujúce, avšak chýbala by mu sila meniť naše životy. To dokáže iba Boh. Len ak pochopíme, že Ježiš je pravý Boh a pravý človek, priepasť medzi nami a Bohom sa preklenie, a potom už nebudeme ponechaní sami na seba. To je dôvod, prečo nebesá plesajú a anjeli spievajú pri Ježišovom narodení! To dieťa je vskutku jedinečné a jeho príchod je premieňajúcim okamihom. Toto je Boh s nami, Boh v našom tele, a jeho posolstvo je pravdivé a silné zároveň. Je tu pre nás a môže naozaj zmeniť náš život. Toto dieťa, Ježiš, musí rásť. Rovnako ako jeho posolstvo v nás, v našom svete.
     Povzbudzujem každého z nás, aby sme postupne dozrievali a rástli, od detskej viery až k zrelému odhodlaniu stať sa - tak ako Mária - nástrojom nie našich vlastných ambícií, ale nástrojom Božej vôle. V tomto spočíva naše pravé šťastie. Šťastie z úprimnej služby druhým, šťastie z oslavy spoločných snažení a radostných okamihov, šťastie zo schopnosti odpustenie ponúkať aj prijať', šťastie trvalej lásky, ktorá sa nebojí sebaobetovania. Je to šťastie, ktoré sa nám otvára uprostred tmavej noci. Radujme sa z tohto daru, prijmime ho nanovo a s vďakou. Zaželajme si navzájom naozaj šťastné Vianoce.
     Všetkým, či už pánom kaplánom, deťom, mládeži, dospelým, chorým, spevákom, asistencii v kostole, členom speváckych zborov, animátorom, Dcéram kresťanskej lásky, tiež vedeniu a zamestnancom Mesta Rajec, obecných úradov, KSŠ, gymnázia, základných škôl, materských škôlok, Domova vďaky, firmám, podnikateľom, organizáciám a združeniam, dobrodincom, Ministerstvu kultúry SR a každému, ktorí ste akokoľvek prispeli k duchovnému i spoločenskému dobru našej farnosti, touto cestou vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať'!
Peter Hluzák, farár-dekan

fl01 
späť
Adventny veniecVýznam adventného venca
 
 
Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti.
Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je "Svetlo sveta" (Jn, 8,12)
 
 
V prvú adventnú nedeľu začína 1. deň liturgického roka s výzvou k bdelosti.
Druhou adventnou nedeľou si pripomíname, že je potrebná naša úprimnosť a ochota zmeniť to, čo je prekážkou vo vzťahu k Bohu. Prinášajme ovocie hodné pokánia.
Tretia adventná nedeľa. Boh sa chce dotknúť môjho života skrze sviatosť zmierenia. Je potrebná pokora.
Štvrtá adventná nedeľa je výzvou k svedectvu života. Nebojme sa prijať Krista a dávať ho iným.
 
Srdečne Vás pozývame na roráty - o 6:40 vo farskom kostole, raňajky v Pastoračnom centre.
Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne - roráty - zostavené podľa biblických textov, prevažne prorockých. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo "kráčalo v tmách" (lz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska: "Rorate coeli de super..." ("Rosu dajte nebesia zhora...").
Význam adventu Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod.
späť
Ježiš sa narodil v tichu noci.
Pozývame všetkých, aby sme si na Štedrý deň dopriali ticho a vytvorili atmosféru radosti,
pokoja a nie rachotu delobuchov a petárd.
Duchovne spojení prežijeme tento čas ako jedna veľká rodina.
 
Čas, ktorý sme dostali
Raz mi pri sviatosti zmierenia pán kaplán povedal: "Prečo chcete všetko chápať a všetkému rozumieť? Sú veci, ktoré pochopíme neskôr." Na krátky čas mi do života vstúpila jedna pomerne mladá, ale ťažko chorá žena. Aj keď vedela, že zomiera, bola veľmi pokojná, vyrovnaná, nikdy sa nesťažoval a, každý svoj deň prijímala ako dar a podľa toho aj žila. Obdivovala som ju, nechápala som, kde v sebe neustále nachádza tú silu. Veľa sme sa rozprávali o všetkom, o rodine, deťoch, ale aj o smrti, o tej druhej strane, ktorá nás všetkých čaká. Často sme sa spolu smiali, hoc aj cez slzy. Jediné, o čom nechcela hovoriť, bola návšteva kňaza. Aj keď som jej túto možnosť viackrát navrhla, vždy povedala: "Ešte nie!" Nevedela som, prečo to odmieta. Bola naozaj milá, príjemná, na nikoho sa nehnevala, o nikom nehovorila zle. Jej rozhodnutie som rešpektovala. Až raz mi sama povedala: "Nemôžeme zavolať kňaza. Vy ma nepoznáte, vy neviete, ako som žila, sú to desiatky rokov... " "Máte pravdu, nepoznám vás a neviem ani, ako ste žili," povedala som jej, "ale viem, že ste sama vychovali troch synov, tak ste museli byť dobrá mama. Možno práve preto si zaslúžite v pokoji odísť. Nikto nemá právo súdiť vás a nesúďte sa ani vy." Neodpovedala. Sedeli sme vedľa seba na posteli, bez slova, každá so svojimi myšlienkami. Tá chvíľa ticha bola veľmi príjemná, pokojná, až sa mi nechcelo odísť. Po chvíli som sa predsa len postavila a bez slova rozlúčky som odchádzala. Keď som stála medzi dverami, počula som, ako zašepkala: "Tak teda dobre." Vrátila som sa aj s pánom farárom, vyslúžil jej všetky sviatosti, spoločne sme sa pomodlili. Rozlúčili sme sa, pretože som odchádzala na pár dní preč a v starostlivosti ma striedala kolegyňa. Tá mi neskôr rozprávala: "Vieš, som vďačná Bohu, že mi ju poslal do cesty, aj keď len na krátky čas." Hovorila tiež, že v piatok poobede prišli všetci traja synovia, najstarší aj so svojím trojmesačným dieťatkom.
V sobotu bola naša pacientka ako vymenená. Veľa rozprávala, veľa sa smiala, užívala si vnúčatko, ktoré vtedy videla prvý raz. Bola veľmi šťastná. Kolegyňa ďalej pokračovala: "Vieš, akosi som cítila, že toto je ten deň, ktorý jej Pán daroval na rozlúčku. Chlapcov som preto večer poprosila, aby sme sa spoločne s ňou pomodlili. Najskôr odmietali, že veď oni sa ani nevedia modliť, ale nakoniec súhlasili, že aspoň takto budú pri mame všetci spolu. Počas spoločnej modlitby sa neustále usmievala. V jednej chvíli som sa dokonca otočila, lebo sa mi zazdalo, že sa usmieva na niekoho, kto stojí za nami. Aj keď bola chorobou zmenená na nepoznanie, stále bola veľmi pekná. Keď som odchádzala, spýtala som sa jej chlapcov, či si niekedy v živote všimli, akú majú peknú mamu." Nedeľu celý deň prespala a v pondelok skoro ráno odišla do večnosti.
Aj keď som ju poznala len niekoľko dní, často na ňu myslím. Ako rýchlo dokážeme niekedy ľudí odsúdiť len preto, že sa nesprávajú podľa našich predstáv a očakávaní. A možno práve nám nebude dopriate takto pokojne odísť. A možno bude. Nemôžeme chcieť všetko chápať a všetkému rozumieť, ale môžeme využiť čas, ktorý nám ešte zostáva.
Anna Zrnrhalová
 
Inšpiratívne myšlienky k novoročným predsavzatiam
Hádky vždy spôsobujú skôr zatemnenie než ujasnenie pravdy. Pravda musí dozrievať v ústraní. Keď dozrie, je taká jasná, že je prijímaná bez debaty.
1. Veľká sila je v človeku, ktorý dokáže mlčať', aj keď' má pravdu. (Katon)
2. Zdrž sa hádok. Hádka je najnevhodnejší spôsob presviedčania. Názory sú ako klince. Čím viac na ne tlčieš, tým hlbšie zalezú. (Juvenalis)
3. Netvrďte to, o čom nie ste presvedčení. Neverte všetkému, čo počujete. (Kniha múdrostí)
4. Keď nemôžeš hneď' utíšiť svoj hnev, tak udrž svoj jazyk. Mlč a skôr sa upokojíš. (Bacster)
5. Môžeš sa rozhorčovať' nad človekom, ktorý dostal nejakú odpornú chorobu? Môže za to, že jeho prítomnosť ti je protivná? Tak isto sa dívaj aj na mravné neduhy. Ale, povieš si, človek má rozum, pomocou ktorého si môže uvedomovať svoje chyby. To je pravda. Tak aj ty máš rozum a môžeš rozumným zaobchádzaním priviesť blížneho k uvedomeniu si svojich nedostatkov. Tak prejav svoj rozum, dokáž prebudiť' v druhom svedomie a vylieč jeho slepotu bez hnevu, netrpezlivosti a pýchy. (Markus Aurélius)
6. Slovo je kľúčom k srdcu. Keď' rozhovor nevedie k ničomu, každé slovo je zbytočné. (Čínske príslovie)
7. Keď' si sám, premýšľaj o svojich hriechoch. Keď' si v spoločnosti, zabúdaj na cudzie hriechy. (Čínske príslovie)
 
Každý má možnosť výberu
Žena vyšla z domu a zbadala troch starých mužov s dlhými bielymi fúzmi, ktorí sedeli vpredu na dvore. Nepoznala ich. Povedala: "Nepoznám, vás, ale myslím, že ste určite hladní. Prosím, poďte dnu a vezmite si niečo na jedenie." "Je tu pán domu?" opýtali sa muži. "Nie," odpovedala. "Potom nemôžeme vstúpiť," odpovedali oni. Večer, keď sa manžel vrátil, žena mu povedala, čo sa stalo. "Povedz im, že som doma, a pozvi ich k nám," povedal manžel. Žena vyšla von a pozvala mužov do domu. "My nemôžeme spoločne vstúpiť do domu," odpovedali. "Prečo nie?" opýtala sa. Jeden z tých starých mužov začal vysvetľovať. Ukázal na jedného z nich a povedal: "Jeho meno je Zdravie." Ukázal na druhého: "Toto je Úspech. A moje meno je Láska." Potom dodal: "Teraz choď a dohodni sa so svojím mužom, ktorého z nás chceš doma." Žena sa vrátila a povedala, čo počula. Jej manžel mal veľkú radosť. "Aké milé!" povedal. "Vzhľadom na našu situáciu pozveme Zdravie. Nech príde a naplní náš dom zdravím." Jeho žena nesúhlasila. "Drahý, prečo nepozveme Úspech?" Svokra, ktorá počula ich rozhovor, vbehla do izby so svojím návrhom: "Nebolo by lepšie pozvať Lásku? Náš dom by bol naplnený láskou!" "Dáme na radu svokry," povedal manžel svojej žene. "Choď von a pozvi Lásku, bude naším hosťom."
Žena vyšla von a povedala trom mužom: "Ktorý z vás je Láska? Poďte, prosím, buďte naším hosťom." Muž menom Láska vstal a išiel k domu. Ostatní dva vstali a nasledovali ho. Prekvapená žena sa opýtala Zdravia a Úspechu: "Pozvala som len Lásku, prečo idete aj vy?" Starí muži odpovedali spoločne: "Keby si pozvala Zdravie alebo Úspech, ostatní dvaja by zostali vonku, ale ty si pozvala Lásku. Kamkoľvek ide ona, my ideme s ňou. "Kdekoľvek je Láska, tam je aj Zdravie a Úspech.
 
späť
 
Srdečne Vás pozývame na vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami
 
späť
 
Bohoslužby počas Vianoc
 
späť
 
Oznamy Rimskokatolíckeho farského úradu sv. Ladislava v Rajci
 
Úradné hodiny
Pondelok, štvrtok - po večerných svätých omšiach do 19:00 h.
Utorok - po rannej svätej omši 7:30 h..
Piatok 7:00 - 8:00 a 15:00 - 16:00 h.
 
Počas prvopiatkového týždňa a v deň rekolekcie je kancelária po sv. omšiach.
Úradné záležitosti sa nevybavujú v nedeľu!!!
Informácie, rady na tel. č. 0902 895 899, rajec@fara.sk
Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je 1/2 hod. pred každou sv. omšou, počas prvopiatkového týždňa podľa oznamov.
 
Krst - nahlasuje sa na farskom úrade. Treba priniesť rodný list dieťaťa a čestné prehlásenie krstných rodičov, že nemajú prekážku. Krstní rodičia od 16. rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku, musia mať sviatosť birmovania a žiť sviatostným praktickým životom. Krstné poučenie je v sobotu o 8.30 hod. na farskom úrade alebo podľa dohody pred krstom. Krst sa udeľuje každú 2. a 4. nedeľu počas svätej omše o 11.00 hod. vo farskom kostole, alebo z vážnych príčin v sobotu.
 
Sviatosť manželstva - Sviatosť manželstva – zápisnica sa spisuje na fare 3 mesiace vopred. Ak chcú snúbenci prijať chýbajúce sviatosti, tak 6 mesiacov vopred. K zápisu treba mať zápisnicu zo štátnej matriky. Tam treba mať so sebou OP, rodné listy, tež mená a rodné čísla svedkov, krstný list (ak bol krst v inej farnosti). Organistu si treba dohodnúť osobne. Vybrať si z ponúk prípravy snúbencov a absovovať ju.
 
Pohreb - nahlasuje sa na fare. Treba priniesť list o prehliadke mŕtveho, bez ktorého kňaz nemôže pochovať. Organistu a spevákov si treba dohodnúť osobne.
 
Pomazanie chorých - hlási sa kedykoľvek osobne na farskom úrade alebo telefonicky.
 
Úmysly sv. omší - sa nahlasujú v sákristii.
 
späť
 
Pozvánka
 
HopeRise vydáva "CDčko"!
S veľkou radosťou oznamujeme, že kapela HopeRise vydá svoje prvé CD s deviatimi gospelovými a chválovými piesňami, v ktorých si každý nájde svoju obľúbenú. Touto cestou by sme vás teda veľmi radi pozvali 15.12.2018 o 19:00 do kostola sv. Ladislava v Rajci, kde toto CD slávnostne uvedieme do života. Čaká nás úžasný program. Najprv budú "mega" chvály, kde budeme hrať my a Lámačské chvály, a po nich už príde na rad samotné CD. Príďte 15.12. 2018 do nášho kostolíka a prežite s nami tento dôležitý moment kapely HopeRise. Tešíme sa na vás!
 
Stretnutia mužov
Stretávame sa v našej farnosti každý štvrtok na svätej omši o 17:00 a po nej v Pastoračnom centre. Pozývame všetkých mužov. Tvoje srdce je vzácne, tvoja sloboda je dôležitá, tvoja jedinečnosť je potrebná, tvoja odvaha je nenahraditeľná,tvoja sila je unikátna, tvoja hodnota je neoceniteľná. Príď medzi nás.
 
Modlitby matiek
V našej farnosti sa modlia za svoje deti už viaceré skupinky matiek. Každá mama sa môže pridať do tohto spoločenstva. Pozývame všetky mamy na modlitbové trojdnie, ktoré sa koná raz za štvrťrok. Termín býva vyhlásený v nedeľných oznamoch.
 
Predajná výstava kníh
Katolícka spojená škola aj tento rok organizuje predajnú výstavu kníh kresťanských vydavateľstiev. Výstava bude otvorená v budove školy oproti farskému úradu už od 3. adventnej nedele 16.12. každý deň do 21.12. po každej sv. omši.
Vianočné trhy sa uskutočnia v sobotu 22. 12. od 9:00 do 18.:00 hod. v budove školy oproti farskému úradu. Ponúkame vám výrobky detí a ich rodičov, kapustnicu, koláčiky, punč a iné chuťovky. Ich kúpou podporíte deti v Katolíckej spojenej škole. Tešíme sa na príjemné stretnutie s vami pri remeselných dielňach a príjemnej hudbe.
 
Zbor sv. Ladislava pozýva na tradičný vianočný koncert na sviatok sv. Štefana 26. 12. 2018 o 16:30 v kostole sv. Ladislava v Rajci. V tomto roku v sprievode 19-členného orchestra uvedieme veľkolepé a mnohým iste dobre známe dielo českého autora Jakuba Jana Rybu Česká mše vánoční. Prijmite naše pozvanie a·prostredníctvom nádhernej hudby sa ešte viac ponorte do krásy a tajomstiev Vianoc.
 
 
 
 
Projekty vo farnosti spolufinancujeme
s finančnou podporou 
 
Mesta Rajec
a
Ministerstva kultúry SR

 
Erb mesto Rajec
 
Logo Ministerstvo kultúry SR
 
 
Vinšujeme Vám tieto slávne sviatky,
aby Vám dal Pán Boh šťastie,
hojné Božské požehnanie:
Na poli úrodu, v dome príplodu,
na statečku rozmnoženie,
na dietkach potešenie
a Vám všetkým dobrého zdravia upevnenie.
 
Nech Vám Dobrý Pán Boh žehná aj v novom roku,
 
to Vám vyprosujú Vaši kňazi.
                     P.F. 2019

 
 
 
 
Vydavateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rajec, A. Škrábika 41/7,023 56 Rajec,
E-mail: rajec@fara.sk Č.účtu: 76508054 / 0900
 
 
späť