Autor: Slavomir Kalma, 20.03.2019
 

Farský list - Pôst a Veľká noc 2019
Z obsahu:
 
- Drahí bratia a sestry, milí priatelia! (tu)
- Niečo na zamyslenie (tu)
- Sviatosti zmierenia (tu)
- Cirkevné prikázania (tu)
- Čo je nové v našej škole? (tu)
- Modlitby matiek z komunity Útecha (tu)
- Šibačka (tu)
- Spoločenstvo_FÓRUM_BEZ_OKOV (tu)
- INFO (tu)
 
Drahí bratia a sestry, milí priatelia!
 
Drahí bratia a sestry, milí priatelia! Vstúpili sme do nového roku s predsavzatiami a s prianím dobrého zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Nevieme, čo nám tento rok prinesie. A práve preto sa zverujeme do Božích rúk s prosbou, aby Všemohúci Boh žehnal a chránil nás a naše domovy od každého zla. Z pohľadu liturgie nedeľou krstu Krista Pána vrcholí vianočné obdobie a prichádza obdobie cezročné, ktoré charakterizuje zelená farba. Začína nám tak obdobie fašiangu, čas veselosti, zábav i svadieb.
Prvá pôstna nedeľa nám každoročne v evanjeliu prináša zvesť o pokúšaní Pána Ježiša na púšti. Pokúšanie prichádza najčastejšie vtedy, keď je človek prázdny, alebo niečoho plný. Diabol využíva moment, keď Ježiš vyhladol. No keď Ježiš prichádza na púšť od Jordánu, vieme, že je plný Ducha, a v tých oblastiach, v ktorých ho diabol pokúša, víťazí. Pokušiteľ ho najprv napáda v oblasti tela: "Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom" (Lk 4,3). Ježiš má moc, aby premenil kamene na chleby práve vtedy, keď je hladný, ale nerobí to. Má predsa dôveru v Otca, ktorého vôľu prišiel plniť, a nebude preto počúvať diabla. Ďalšie pokušenie prichádza v oblasti slávy, keď ho diabol pokúša, aby zoskočil z chrámovej veže: "Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu; veď je napísané: "Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň" (Lk 4, 9 - ll). Ježiš mohol skočiť a nič by sa mu nestalo, On však vo vedomí, že neprišiel na to, aby robil senzácie, odmieta pokušiteľa i tento raz. Napokon prichádza pokušenie v oblasti bohatstva a moci. Diabol ukáže Ježišovi v jedinom okamihu všetky kráľovstvá a hovorí mu: "Dám Ti všetku ich moc a slávu, lebo je v mojich rukách a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja" (Lk 4, 6 - 7). Ježiš premáha pokušiteľa i teraz, pretože jedine Pánu Bohu patrí poklona.
Keď sa nad tým všetkým zamyslíme, tak pokušenia prichádzajú najčastejšie práve v týchto oblastiach ľudského života. Svätý apoštol Ján to zhrnie týmito slovami: "Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom, nie je z Otca, ale zo sveta" (1 Jn 2,16). Ide teda o žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a pýchu života. Ježiš išiel na púšť v sile Ducha a tak premáha pokušiteľa.
Pokušenia doliehajú na každého z nás. Preto aj my potrebujeme silu Ducha, potrebujeme byť vnútorne silní, aby sme vzdorovali náporu pokušiteľa. Pokušenie samo o sebe nie je hriechom. Prichádza zvonka alebo z vnútra človeka. Prichádza v určitých príležitostiach, vo chvíľach samoty, cez určitú vec či človeka. Hriechom sa stáva až vtedy, ak s ním súhlasíme, vyhľadávame ho. Pán Ježiš však s pokušiteľom nikdy nesúhlasil.
Vstúpili sme do obdobia pôstu, ktorý je dobou pokánia, čo vyjadruje aj liturgická fialová farba. Mnohí pred Veľkou nocou prichádzajú a kľakajú v spovednici, vyznávajú s ľútosťou svoje hriechy, aby získali Božie odpustenie. Veď veľakrát nemáme práve vnútornú silu a podľahneme v oblasti tela, slávy či bohatstva. Opäť však majme úsilie povstať z našich pádov v duchu pokory a zároveň dôvery v Božiu moc. Nech každý deň je odpoveďou na výzvu k pokániu, ale aj postojom viery v Zmŕtvychvstalého Krista.
Spoločne preto prosme: "Pane, zmiluj sa nad nami a daj nám svoju pomoc a vnútornú silu obnoviť svoj život a vytrvať v dobrom."
 
Váš Peter Hluzák, farár
späť

Niečo na zamyslenie
 
Profesor začal svoju prednášku a chytil do ruky pohár s trochou vody. Zodvihol ho tak, aby ho všetci študenti videli, a spýtal sa ich: "Čo myslíte, koľko váži tento pohár s vodou?" ,,50 gramov!" ... ,,100 gramov!"... ,,125 gramov!" odpovedali študenti. "Ani ja to skutočne neviem, kým ho neodvážim," povedal profesor, "ale moja otázka je: Čo sa stane, keď ho budem držať takto zodvihnutý pár minút?" "Nič," odpovedali študenti. "V poriadku... a čo by sa stalo, keby som ho držal takto zodvihnutý hodinu?" spýtal sa profesor. "Začalo by vás bolieť rameno," povedal jeden zo študentov. "Máte pravdu, a čo by sa stalo, keby som ho držal takto celý deň?" "Vaše rameno by zmeravelo, mohli by ste mať nejaké svalové kŕče a paralýzu a museli by ste ísť určite do nemocnice," zašpekuloval iný študent a všetci študenti sa zasmiali. "Veľmi dobre. Ale počas celého tohto, zmenila by sa hmotnosť pohára?" spýtal sa profesor. "Nie," odpovedali. "Potom čo spôsobilo bolesť ramena a svalové kŕče?" Študenti boli v rozpakoch. "Čo by som teraz mal urobiť, aby som sa zbavil bolesti?" spýtal sa zas profesor. "Položiť pohár!" povedal jeden zo študentov. "Presne," zareagoval profesor, problémy v živote sú niečo podobné ako toto. Držte ich pár minút v hlave a zdajú sa OK. Myslite na ne dlhý čas a začínajú bolieť. Držte ich ešte dlhšie a začnú vás paralyzovať. Nebudete schopní urobiť nič. Je dôležité myslieť na výzvy a problémy vo vašom živote. Ale ešte dôležitejšie je ich riešiť.Toto je spôsob, ako sa nebudete stresovať, budete sa budiť každý deň čerstvý a silný budete zvládať svoje veci. Aký je najväčší problém každého z nás? Nemať problém.
Každý prežívame problémy, či menšie, či väčšie. Dôležité však je snažiť sa ich riešiť a pamätať, že nie sme v tejto snahe sami.
Ježiš povedal: "Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a Ja vás posilním."
späť

Pozývame Vás k sviatosti zmierenia
streda 10. apríla
Ďurčiná
16:30 - 18:00
Malá Čierna 16:30 - 17:15
Veľká Čierna 17:15 - 18:00
sobota 13. apríla Rajec   9:00 - 11:30
14:00 - 16:00
späť

Cirkevné prikázania
 
Často sa stretávame s názormi ľudí, ktorí pohŕdajú Cirkvou, nadávajú na jej predstavených a v živote dávajú najavo, že veria síce v Boha, no Cirkev nepotrebujú. Toto je však smutná skutočnosť.
Boží Syn Ježiš Kristus sa stotožňuje so svojou Cirkvou, v nej žije a cez Cirkev pôsobí. A nemôže mať Boha za Otca ten, kto nemá Cirkev za Matku, hovorí sv. Cyprián. A tak sv. Cirkev je našou Matkou, ktorá nás učí, posväcuje a vedie aj cirkevnými prikázaniami.
Uvažovať budeme teraz nad sviatkami, ktoré slávime ako prikázané sviatky.
Prvé cirkevné prikázanie nám hovorí: Svätiť prikázané sviatky. V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej sv. omši.  Každá nedeľa je dňom, kedy máme povinnosť byť účastní na svätej omši.
Ďalej sú to prikázané sviatky. V priebehu celého roka ich máme spolu 9:
- Panny Márie Bohorodičky 1. januára,
- Zjavenia Pána 6. januára,
- po Veľkej noci Nanebovstúpenia Pána v tomto roku 30. mája,
- Najsvätejšieho Tela a Krvi Krista Pána v tomto roku 20. júna,
- svätých Petra a Pavla 29. júna,
- Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta,
- Všetkých svätých 1. novembra,
- Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra
- Narodenia Pána 25. decembra.
Všetky tieto prikázané sviatky sú v liturgii nazvané slávnosťami. Nech nik z nás nepohŕda tým, čo nám ponúka naša matka Cirkev. Preto v duchu viery a s ňou spojenej poslušnosti to s radosťou prijímajme.
späť

Čo je nové v našej škole?
 
"Lidé mají se učiti, pokud nejvíce možno, ne nabývati rozumu z knih, nýbrž z nebe, zemé, dubU a buku, tj. znáti a zkoumati véci samy a ne pouze cizí pozorování a doklady o vécech. " J. A. Komenský
 
Súčasťou poslania cirkevnej školy je viesť deti k zodpovednosti voči sebe, druhým aj svetu. Hľadáme spôsoby, ako to robiť čo najlepšie. Jednou z možností, ako podporiť intelektuálny, ale aj emočný a sociálny rozvoj žiakov, je učiť sa vonku. Okrem zdravotných výhod pobyt v prírode zlepšuje náladu, zvyšuje sústredenie detí, podporuje záujem o učenie a prináša lepšie výsledky. Toto bolo motiváciou pre projekt našej školy s OZ Tilia, vďaka ktorému onedlho v záhrade za pastoračným centrom postavíme altánok. Bude slúžiť ako učebňa, ale aj miesto stretnutí pre všetkých. Na viacerých miestach pribudnú lavičky a zeleň, v škole vybavenie do terénu a odborné knihy, vzdelávanie pedagógov.
Svoje čaro má čítanie pod stromami, písanie do piesku, nácvik zlomkov s jablkami, pracovné vyučovanie na školských hriadkach alebo výtvarný ateliér v záhrade. Učitelia vytvorili katalóg lokalít, kde je možné v Rajci učiť konkrétne témy vonku. Špeciálna zimná "telocvičňa" je priamo na školskom dvore. Je ňou klzisko.
Zmeny prichádzajú aj v interiéri - ďalší školský rok začneme s novou knižnicou a bohato vybavenými odbornými učebňami fyziky, chémie a biológie. Realizujeme program Zelená škola so zameraním na vtáctvo. Myslíme aj na manuálnu zručnosť detí - rozsiahlou rekonštrukciou prechádzajú dielne na technickú výchovu. V rámci IT akadémie vyučujeme programovanie, novinkou sú robotické autá a stavebnice. Bádateľská forma motivuje deti, aby samy objavovali svet.
Preferujeme triedy s menším počtom detí a individuálnym prístupom, spolupracujeme s rodinami detí. Špeciálny pedagóg aj školský psychológ sú k dispozícii žiakom aj rodičom, systematicky pracujú s triednymi kolektívmi. Hlas detí je pre nás dôležitý - reprezentuje ich žiacka školská rada. Škola nie je len vzdelávacia inštitúcia, ale prostredie, ktoré v duchu kresťanských hodnôt u detí podporuje zdravý vzťah k sebe samému, k rovesníkom i k dospelým. Je to príprava k zodpovedným postojom pre život v rodine a v spoločnosti.
Viac o aktuálnom dianí nájdete na www.katskola.sk
 
Kolektív KSŠ
späť

Modlitby matiek z komunity Útecha
 
Milé mamičky, v našej farnosti fungujú modlitbové stretnutia matiek už jedenásty rok. Za toto obdobie nás Pán obdaril mnohými milosťami, vyslyšanými prosbami a zázrakmi. Ako spoločenstvo sme prepojené v modlitbách aj za úmysly, ktoré si preposielame cez SMS službu. Sú to aktuálne situácie, v ktorých sa práve niekto nachádza. Ovocie požehnania je veľmi bohaté. Máme sedem skupiniek, v ktorých sa aktívne modlí 46 mám. Stretávame sa raz do týždňa v pravidelný deň a čas. Vždy sa modlíme: k Duchu Svätému, aby viedol naše stretnutie, za ochranu od všetkého zlého, za odpustenie, za jednotu sŕdc, chválime Boha modlitbou alebo piesňou, modlíme sa za jednotu všetkých modlitebných skupín Modlitieb matiek, čítame zo Svätého písma, ďakujeme Bohu za dar materstva, zakaždým kladieme mená svojich detí do košíčka k päte kríža a v srdci ich odovzdávame do Pánovej starostlivosti. Zverujeme svoje deti do Ježišovej ochrany. On miluje naše deti väčšmi ako my a chce sa starať o ich ochranu a rast. Zasiahne však iba vtedy, keď ho o to požiadame, a preto si želá, aby sme za svoje deti prosili. V súčasnosti sa duchovne spájajú matky zo 126 krajín sveta. Je nádherné uvedomovať si, že v každej chvíli sa na celom svete modlia matky za naše deti - je to nepretržitá reťaz modlitieb. Akoby štafetový beh v úsilí o našu spásu a spásu našich detí a rodín.
Okrem pravidelných stretnutí máme aj modlitbové trojdnia. Konajú sa štyrikrát do roka. Pozvanie k týmto trom dňom dostala naša zakladateľka Veronika Williams od Pána. Pripomíname si Veľkonočné trojdnie, kedy môžeme spolu s Pannou Máriou prežívať čas umučenia, čakania a vzkriesenia jej syna. Je to vždy posledný víkend v januári, v marci, v júni a v septembri. Jednotlivé dni spolu súvisia - podobne ako Veľký piatok, Biela sobota a Veľkonočná nedeľa. Každý deň má svoj úmysel.
PIATOK - sme pozvané robiť pokánie za naše hriechy. Už od rána môžeme stáť s Pannou Máriou pod krížom a pri plnení každodenných povinností. V tento deň by sme mali priniesť všetko, čo prežívame, ako obetu za svoj hriech. Kto môže - je dobré postiť sa o chlebe a vode.
SOBOTA - prosíme za obrátenie tých, ktorí ublížili nám a našim deťom. Podobne to robila aj Panna Mária na Bielu sobotu. Tiež prosíme o obrátenie "idolov" našich detí, ktorí ich nevedú k Ježišovi. Vyprosujeme si od Pána Ježiša dar odpustenia a zmierenia.
NEDEĽA - je deň radosti a chvál. To by mala cítiť aj naša rodina a priatelia. Celý deň môže byť modlitbou chvál a vďakyvzdaním. Prosíme Pannu Máriu, aby jej radosť zo zmŕtvychvstania Ježiša bola našou radosťou a aby sa dotýkala všetkých našich drahých.
Posledné trojdnie v našej farnosti bolo 25. - 27. januára 2019. Jednotlivé skupinky si pripravili na každý deň oslovujúce aktivity na hlbšie prežitie čítania zo sv. písma. Úryvky dostávame od našej zakladatel'ky Veroniky Williams. Skupinka mamičiek, ktorá má pripraviť trojdnie, sa už mesiac predtým modlí k Duchu Svätému a spoločne pri čítaní úryvku hl'adajú symbol, ktorý sa potom použije pri modlitbovej aktivite. Dary Ducha Sv. sú nevyčerpatel'né. Zatiaľ sa nám symbol nikdy neopakoval, vždy bol originálny a hlboko oslovujúci.
Nasledujúce trojdnie, na ktoré vás pozývame, bude 29. - 31. marca 2019. Spoločenstvo je otvorené pre mamy, krstné mamy, staré mamy aj duchovné mamy ,ktoré majú túžbu modliť sa za svoje deti. Stretávame sa po domoch a dve skupinky v PC vždy v stredu o 18.00 hod. Kto by sa chcel pridať, je vítaný! ,
,Nie je dôležité, kde sú naše deti dnes, ale dôležité je, kde budú o 100 rokov." (Veronika Williams)
späť

Šibačka
 
Očakávanie Vel'konočného pondelka je u dievčat a žien sprevádzané zmiešanými pocitmi a častou praxou zamykať sa či odchádzať preč z domu. Dôvod je jednoduchý: vytráca sa pravý zmysel vel'konočných zvykov. Zdegradovali" na zárobkový podnik či pdležitosťzadanno sa opiť.Na druliej strane - koho by bavilo počas dňa byť aj x-krát hodený do vane či sprcJly, neustále sa prezliekať, vyslúžiť si podliatiny, ba i zlomeniny, či doťahovať sa s pripitými "kúpačmi"?
Co má táto rozšírená prax spoločné s radostnou správou o vzkriesenom Kristovi? Nič.
"Kúpač" by decentnou šibačkou či oblievačkou mal byť v prvom rade svedkom nového života v spojení so Zrnŕtvychvstalým, ale i gentlemanom a gavalierom voči každej dievčine i žene. Veď voda, korbáč, voňavka, vajíčka, zajace alebo kuriatka sú práve symbolom novosti a krásy života.
Na Vel'konočný pondelok teda i my zachovajme krásne a hodnotné tradície našich predkov, dôležité symboly, ale pamätajme, že polievať i nalievať sa má vždy na zdravie, nie do nemoty!
späť

Spoločenstvo FÓRUM BEZ OKOV
 
Členovia tohto spoločenstva pomáhajú l'ud'om postihnutým závislosťou. Situácia je, ako viete, závažná a ťažká. Okrem alkoholu je ľahký prístup k drogám, hracím automatom a iným spôsobom gamblingu a ďalším "moderným" závislostiam. Našu pomoc chceme ponúknuť rodinám, ktoré potenciálne závislosti ohrozujú, aj tým, ktorí už v rodine závislého majú a chcú mu pomôcť (rodičia, najbližšia rodina, priatelia). Máme dlhodobú skúsenosť s pomocou závislým ľuďom, ktorá väčšinou prebieha ruka v ruke s duchovným uzdravením a obrátením sa človeka k Bohu. Ini((,iátormi tohto fóra sú Katarína Melicháčová, pracovníčka DCR sv. Gianny v Čadci, MUDr. Ivan Mendl, koordinátor talianskej komunity Cenacolo na Slovensku, Igor Psotný, absolvent komunity Cenacolo, dlhoročný zodpovedný za slovenský dom Sv. Cyrila a Metoda komunity Cenacolo v Kraľovej pri Senci, Ing. Tibor Baranec, člen spoločenstva Priateľov komunity Cenacolo a ďalší dobrovoľníci, napr. rodičia detí, ktoré komunitu absolvovali. Našim konkrétnym plánom je usporadúvať diskusné fóra s témou závislostí každé dva mesiace a navrhovať konkrétnu pomoc.
V prípade vášho záujmu je možné nás kontaktovať na adrese: forumbezokov@gmail.com
späť

INFO
 
Pobožnosť krížovej cesty:
 
Projekty vo farnosti spolufinancujeme
s finančnou podporou 
 
Mesta Rajec
a
Ministerstva kultúry SR

 
Erb mesto Rajec
 
Logo Ministerstvo kultúry SR
 
piatky:
Rajec, Ďurčiná - 16:15, ostatné filiálky o 17:00
nedele: 14:00
Pôstne katechézy: každý utorok o 17:00 vo farskom kostole v Rajci
 Veľkonočný koncert orchestra AD HOC 24. apríla 2019
 Koncert Slovenskej filharmónie Pro musica nostra Thursoviensi 23. júna 2019
 Príprava snúbencov je 9. marca a 11. mája 2019 od 8:00 v Pastoračnom centre
 Rajec. Treba sa nahlásiť na fare.
 Slávnosť prvého svätého prijímania bude v Rajci 26.mája a 2.júna 2019.
 Sviatosť birmovania sa bude udeľovat' v Rajci 8. júna 2019.
 Farské hody budú 30. júna 2019.
Štatistika za rok 2018
Krsty: 77 - 44 chlapcov, 33 dievčat
Sobáše: 26
Pohreby: 66 - 38 mužov, 28 žien
Birmovanci: 90
Prvoprijímajúci: 72
 

Požehnané prežitie sviatkov Veľkej noci,
radosť z Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou,
silu a odvahu ku svedectvu viery
Vám i všetkým ľuďom dobrej vôle
želajú a v modlitbe vyprosujú
 
Vaši duchovní otcovia
Peter Hluzák, Michal Melišík,
Pavel Židek
 

 
Vydavateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rajec, A. Škrábika 41/7 , 015 01 Rajec,
E-mail: rajec@fara.sk.; Č.účtu:SK55 090000000000 76508054
späť