Autor: Slavomir Kalma, 05.07.2019
Pozvánka na Púť k Panne Márii Karmelskej. Pozývame všetkých ctiteľov Panny Márie Karmelskej na púť, ktorá sa bude konať v dňoch 20. a 21. júla vo Farskom kostole v Domaniži. Zvlášť pozývame tých, ktorí túžia po prijatí ochranného rúcha Panny Márie vo forme škapuliara. Podrobnejší program...
Pozývame vás na Púť k Panne Márii Karmelskej v Domaniži,
ktorá sa uskutoční 20. - 21. júla 2019
Púť k Panne Márii Karmelskej v Domaniži
 
Sobota 20.júla
17.00 Mariánske večeradlo, začiatok vysluhovania sviatosti zmierenia
18.00 Otvorenie púte, slávnostná sv. omša
         s pátrom karmelitánom zo Starých Hôr
19.30 prijatie pútnikov do škapuliara
21.00 krížová cesta
22.00 mládežnícka sv. omša slúži,
         Mgr. Jozef Biely, novokňaz Žilinskej diecézy
24.00 liturgia hodín, posvätné čítania

Nedeľa 21.júla
00.20 vyloženie Oltárnej sviatosti k celonočnej poklone
08.00 modlitba posvätného ruženca,
         začiatok vysluhovania sviatosti zmierenia
08.30 sv. omša, celebruje
         Mons. Václav Slouk, kanonik Kapituly sv. Petra a Pavla v Brne
10.15 modlitba posvätného ruženca
11.00 slávnostná svätá omša, celebruje
        Mons. Pavel Konzbul, brnenský pomocný biskup

Po skončení hlavnej svätej omši budú mať pútnici možnosť prijať svätý škapuliar z rúk kňaza a zapísať sa do knihy svätého škapuliara.

O úcte k Panne Márii Škapuliarskej
    Panna Mária Karmelská. Úcta k Panne Márii Škapuliarskej silne oslovila našich predkov natoľko, že k jej úcte bol v 18. storočí v chráme postavený oltár. Vo farnosti nato vzniklo Bratstvo svätého škapuliara vďaka úsiliu farára Goldbergera – schválené miestnym ordinárom, predstaveným rehole karmelitánov a na príhovor Ex. Pavla Balassa Svätý Otec pápež Benedikt XIV. udelil dňa 25.3.1741 výsady (možnosť získania čiastočných i úplných odpustkov v deň slávenia sviatku Panny Márie Škapuliarskej). Tým sa stal chrám pútnickým a privilegovaným. Tieto výsady potvrdil aj Sv. Otec pápež Pius VII., a to 16.1.1809 a 20.3.1815.
    Podrobnú správu o tom môžeme nájsť aj v kánonickej vizitácii z 10.9.1766 na strane 12 pod hlavičkou Confraternitas s. SKAPULARIS. Táto kánonická vizitácia obsahuje 3 časti. Kánonická vizitácia z roku 1798 píše o privilégiách takto:„Najbližšia nedeľa po sviatku Blahoslavenej Panny Márie Karmelskej je veľkým sviatkom, a to nielen pre farnosť, ale i pre celé okolie. Všetko sa odbavuje spôsobom veľmi slávnostným a v Božom duchu.“
   Kánonická vizitácia z roku 1831 dodáva: „ ...v tom čase z okolitých farností, ako napr. Rajec, Fačkov, Pružina prichádza sem zbožný ľud aj so svojimi pastiermi.“