Autor: Slavomir Kalma, 19.04.2020
 
Ježišu dôverujem v Teba
Žijeme a rastieme v Láske.
 
Pokoj vám milí moji.
 
Prežívame obdobie veľkej noci. Máme pred očami nedeľu Božieho milosrdenstva. Boh nám týmto spôsobom pripomína, že jeho Milosrdenstvo je úžasné a obrovské. Aj nás Pán Ježiš pozýva, aby sme boli milosrdní voči druhým pretože aj náš Nebeský Otec je milosrdný voči nám. Milý a srdce. Učme sa od Pána mať milé srdce voči ostatným.
 
Pri pohľade na obraz Božieho milosrdenstva vidíme zmŕtvychvstalého Ježiša, ktorý jednou rukou ukazuje na svoje srdce a druhou žehná nás i celý svet. Zo srdca vyžarujú 2 lúče červenej a bielej farby. Keď Ježišovi prebodli kopijou bok, vyšla z neho krv a voda. To naznačujú aj tieto lúče.
 
     BIELY lúč nám pripomína, že z Ježišovho srdca pramení očistenie; sviatosť krstu a sviatosť zmierenia. Ježiš ma pozýva opäť sa odvrátiť od zlého či zabehnutého života bez Boha naspäť do otvorenej láskavej náruče milujúceho Otca. V krste nás Boh prijíma za svojich a vo sviatosti zmierenia nás opäť prijíma do svojej náruče, do spoločného života s ním.  
 
     ČERVENÝ lúč nám hovorí, že z Ježišovho boku pramení aj sviatosť Eucharistie, ktorou nás Ježiš živí a posilňuje. Ak budeme žiť s Ježišom, budeme jesť a piť jeho krv, budeme mať večný život.
 
Ak sa budem sýtiť Jeho pokrmom, on mi bude dávať silu, aby som vládal dobre žiť, aby som vládal žiť evanjelium. Sviatosť zmierenia a sviatosť eucharistie nám pomáhajú kráčať s Ježišom.
 
     V týchto korona časoch potrebujeme prežívať hlboké spoločenstvo so Zmŕtvychvstalým, lebo on nám dáva nádej, pokoj i radosť. On nás neustále povzbudzuje kráčať dopredu a navzájom si pomáhať.
Využime tento čas, ktorý sa nám ponúka na prehodnotenie, prehĺbenie a vylepšenia našich vzťahov. Oživme spoločenstvo s Ježišom i s našimi blížnymi. V modlitbách prosme nielen za seba, za tých, ktorí sa obetujú pre dobro nás i druhých, ale aj na obete ľudskej chamtivosti, sebectva, vo jen, eutanázie, potratov, na utečencov, na hladujúcich, na politikov, umelcov, športovcov, ... Máme sa za koho modliť i obetovať.
 
     Skúsme premyslieť ako môžeme pomáhať našim blížny; či seniorom, či rodinám, či osamelým, či chorým na rôzne choroby, či zmäteným zo života. Buďme vynaliezaví a ochotní obetovať sa pre dobro blížnych. Vtedy budeme naozaj šťastní. Veď milovať znamená rozdávať sa - tak nás to učí Ježiš. LÁSKA je cesta ku šťastnému životu. 
 
     Ak sa budete navzájom milovať, spoznajú, že ste mojimi učeníkmi. Nezáleží, či sa angažuješ v diele charity, prípravy birmovancov, katechézy, katolíckeho školstva alebo si birmovanec. Každý sme povolaní žiť v Božej láske, prežívať Božie milosrdenstvo a zároveň milovať a byť milosrdní voči druhým.
 
Prajem vám požehnaný, pokojný a radostný čas naplnení nádejou Veľkej noci.
 
Michal Melišík
kaplán Rajec