Autor: Slavomir Kalma, 10.10.2020
10. október - Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najvätejšej Trojice v Žiline
Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najvätejšej Trojice v Žiline
Je najvýznamnejším a najstarším objektom v meste. S veľkou pravdepodobnosťou v blízkosti a na mieste dnešného kostola stál od 13. storočia Žilinský hrad (písomné správy z rokov 1318 – 1454). Kostol sa spomína už v r. 1423, vtedy bol ešte zasvätený Panne Márii. K zmene patrocínia došlo koncom 16. storočia, keď kostol dvakrát zaujali Podmanickí a premenili ho na pevnosť. V r. 1610 sa v kostole pod patronátom palatína Juraja Thurzu konala tzv. Žilinská synoda, najvýznamnejšia udalosť reformácie na Slovensku.
Pôvodný gotický kostol nadobudol po prestavbe renesančný charakter. Je trojloďový. Hlavný oltár Najsvätejšej Trojice pochádza z r.1697. Pod kostolom sa nachádza 6 krýpt a 2 zamurované studne. Siedma krypta je pod pristavenou Kalváriou na východnej strane kostola, ktorú postavili v roku 1699.
Samotne stojacou zvonicou tohto kostola, ktorá pripomína známe talianske mestské zvonice – kampanily – je tzv. Burianova veža (výška 46 m). Prvá svetová vojna poznačila aj žilinské kostoly. V auguste 1917 zrekvirovali všetky tri zvony z Burianovej veže na výrobu vojenského materiálu. Až v roku 1924 dostala táto veža 6 nových zvonov. Pri tejto príležitosti bola dňa 15. augusta v Žiline veľká slávnosť – Andrej Hlinka posvätil zvony, ktoré ešte v ten deň vytiahli na vežu.
Farský kostol dostal aj nový organ, ktorý vyhotovila firma Bratia Rieger v Krnove r. 1936. Na kostole je pamätná tabuľa pripomínajúca rekonštrukciu objektu v roku 1942.
V r. 2000 bolo pod farským kostolom odhalené súsošie sv. Cyrila a Metoda od Ladislava Beráka. Farský kostol Najsvätejšej Trojice sa v r. 2008 stal katedrálou. Je diecéznym kostolom Žilinskej diecézy.
 

MODLIME SA:

Vznešený Bože,
pripravuješ si z nás ako zo živých
a vybraných kameňov duchovný chrám;
prosíme ťa,
zošli svojej Cirkvi Ducha Svätého,
aby neprestajne pôsobil v tvojich veriacich
a budoval z nich nebeský Jeruzalem.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.

 Amen